27.-30. juni 2024

Vedtekter

Vedtekter

§1 Formål
Foreningen ”Herøydagan” er stiftet med formål å arrangere ”Herøydagene” siste helg i juni hvert år. Foreningens formål er ikke økonomisk vinning, men å skape trivsel i lokalsamfunnet gjennom arrangementet av ”Herøydagene”.

§2 Medlemskap
Foreningen er åpen for alle gjennom individuelt medlemskap. Medlemskap oppnås gjennom å betale kontingent. Kun medlemmer som har betalt kontingent er valgbare. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§3 Styringsformer
Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og avholdes innen utgangen av oktober hvert år. Innkalling skal annonsere 3 uker før møtet holdes.

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som ordinære årsmøter.

Styret og leder velges av årsmøtet. Styret består av leder samt 7-8 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. I tillegg den som Herøy kommune til en hver tid stiller til disposisjon som sekretær. Sekretæren er fullverdig medlem med forslag- og stemmerett. Det velges 2 revisorer og 2 personer til valgnemnd. Styret konstituerer seg selv.

Styret er vedtaksført når mer en halvparten av styremedlemmene er tilstede. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes styret innen utgangen av september. Mellom årsmøtene bestemmer styret når det skal innkalles til medlemsmøter.

§4 Vedtektsendring
Vedtektene kan endres av årsmøtet og avgjøres ved 2/3 flertall.

§5 Fullmakter
Leder og kasserer har disposisjonsrett over foreningens bankkontoer.

§6 Årsmelding og regnskap
Styret legger fram årsmelding for årsmøtet. Revidert regnskap legges fram for årsmøtet til godkjenning og kopi av regnskap oversendes kommunen til orientering.

§7 Opphør av foreningen
Ved opphør av foreningen skal evt. aktiva tilfalle Herøy kommune som skal bruke dette til kulturelle tiltak i kommunen. Sist valgte styre kan fremme forslag om nedleggelse. Årsmøtet må godkjenne slikt vedtak.

§8 Herøydagan
Foreningen skal gjennom kulturarrangementet bidra til å skape fellesskap, tilhørighet og identitet der kystkulturen står sentralt. Det skal legges vekt på lokal og regional forankring. Det skal tilstrebes å tilby kulturopplevelser som når alle aldersgrupper.

§9 Samarbeidspartnere
Sentrale samarbeidspartnere vil være:

  • Helgeland museum
  • Herøy kommune
  • Frivillige lag og foreninger
  • Lokalt og regionalt næringsliv
  • Enkeltpersoner

§10 Foreningens aktiva
Et eventuelt økonomisk overskudd på ”Herøydagan” skal brukes til å sikre kvaliteten på innholdet i Herøydagan, eller gis til allmennyttige formål for l lokalsamfunnet. Styret avgjør med flertallsvedtak hva et eventuelt økonomisk overskudd skal brukes til. Det skal ikke utbetales noen form for utbytte, eller annen utdeling av foreningens inntekter eller formue til medlemmene.

Våre hovedsponsorer

MOWI, Supersponsor

MOWI
Supersponsor

Herøy Kommune
Hovedsponsor

North Salmon Service
Hovedsponsor

Helgelands Blad
Hovedsponsor

SpareBank1 Helgeland
Hovedsponsor

Seløy Sjøfarm
Hovedsponsor

Kobbvåglaks
Hovedsponsor

Foreningen Herøydagan
Org.nr. 811 912 182