heroydagan logo redigert

 22. - 25. juni 2017

Vedtekter for foreningen Herøydagan

§1 Formål

 • Foreningen ”Herøydagan” er stiftet med formål å arrangere ”Herøydagene” siste helg i juni hvert år.
 • Foreningens formål er ikke økonomisk vinning, men å skape trivsel i lokalsamfunnet gjennom arrangementet av ”Herøydagene”.

§2 Medlemskap

 • Foreningen er åpen for alle gjennom individuelt medlemskap.
 • Medlemskap oppnås gjennom å betale kontingent.
 • Kun medlemmer som har betalt kontingent er valgbare. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§3 Styringsformer

 • Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og avholdes innen utgangen av oktober hvert år. Innkalling skal annonsere 3 uker før møtet holdes.
 • Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som ordinære årsmøter.
 • Styret og leder velges av årsmøtet. Styret består av leder samt 7-8 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. I tillegg den som Herøy kommune til en hver tid stiller til disposisjon som sekretær. Sekretæren er fullverdig medlem med forslag- og stemmerett. Det velges 2 revisorer og 2 personer til valgnemnd. Styret konstituerer seg selv.
 • Styret er vedtaksført når mer en halvparten av styremedlemmene er tilstede
 • Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes styret innen utgangen av september.
 • Mellom årsmøtene bestemmer styret når det skal innkalles til medlemsmøter.

§4. Vedtektsendring

 • Vedtektene kan endres av årsmøtet og avgjøres ved 2/3 flertall.

§5 Fullmakter

 • Leder og kasserer har disposisjonsrett over foreningens bankkontoer.

§6 Årsmelding og regnskap

 • Styret legger fram årsmelding for årsmøtet.
 • Revidert regnskap legges fram for årsmøtet til godkjenning og kopi av regnskap oversendes kommunen til orientering.

§7 Opphør av foreningen

 • Ved opphør av foreningen skal evt. aktiva tilfalle Herøy kommune som skal bruke dette til kulturelle tiltak i kommunen. Sist valgte styre kan fremme forslag om nedleggelse.
  Årsmøtet må godkjenne slikt vedtak.

§ 8 Herøydagan

 • Foreningen skal gjennom kulturarrangementet bidra til å skape fellesskap, tilhørighet og
  identitet der kystkulturen står sentralt.
 • Det skal legges vekt på lokal og regional forankring.
 • Det skal tilstrebes å tilby kulturopplevelser som når alle aldersgrupper.

§ 9 Samarbeidspartnere

Sentrale samarbeidspartnere vil være:

 • Helgeland museum
 • Herøy kommune
 • Frivillige lag og foreninger
 • Lokalt og regionalt næringsliv
 • Enkeltpersoner

§10 Foreningens aktiva

 • Et eventuelt økonomisk overskudd på ”Herøydagan” skal brukes til å sikre kvaliteten på innholdet i Herøydagan, eller gis til allmennyttige formål for lokalsamfunnet. Styret avgjør med flertallsvedtak hva et eventuelt økonomisk overskudd skal brukes til.
 • Det skal ikke utbetales noen form for utbytte, eller annen utdeling av foreningens inntekter eller formue til medlemmene.

Supersponsor 2017Hovedsponsorer 2017
Heroy kommune logo

helgelandsparebank
Seloy sjofarm

Besøk oss på Facebook